5800 Плевен , ул. "Хемус" 24, тел. 064/ 23449 - директор, факс 30139, e-mail: hemuspl@infotel.bg
http://opu-pleven.domino.bg

ОБЛАСТНОТО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ представлява ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  "ПЪТИЩА" в Плевен-област и осъществява взаимодействие с местната администрация.

Осъществява дейности по управлението и експлоатацията на републиканската пътна мрежа с дължина 800 км, съгласно Закона за пътищата, както и дейности, свързани с подобряване безопасността на движението за пътната мрежа, за която отговаря.

Провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на работи по ремонтните програми, текущи ремонти и поддържане на републиканската пътна мрежа.

Упражнява контрол на качеството на извършваните работи.

Изготвя оценки и прави прогнози въз основа на анализи за ремонти и текущо поддържане на пътищата.